نظر مشتریان

دکتر زینالی نظیر ندارند. همراهی ایشان با بچه ها فوق العاده است. به همراه پسر خردسالم به دندانپزشکی های زیادی مراجعه کردیم که همه آنها اتفاق نظر به بیهوشی فرزندم برای درمان دندان داشتند. اما دکتر زینالی با تسلط و مهارت خود و با آرامشی مثال زدنی توانستند به درمان دندان های فرزندم بپردازند. واقعا نظر من نسبت به پزشکان و به خصوص دندانپزشکان عوض شد. ایشان واقعا دارای وجدان کاری بالایی هستند.